601 715 723

Podstawa prawna dla czynników narażeń na stanowisku pracy i uwzględniania wytycznych instytutów naukowo-badawczych przy kierowaniu na konsultacje psychologiczne

Podstawą prawną dla konsultacyjnych badań psychologicznych w Medycynie Pracy jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz. 2067).

Konsultację psychologiczną zgodnie z rozporządzeniem zleca się w przypadku:

 • narażenia na czynniki toksyczne: czteroetylek ołowiu, dwusiarczek węgla, rtęć;
 • występowania niekorzystnych czynników psychospołecznych: zagrożeń wynikających ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do podpowiedzi, zagrożeń wynikających z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, zagrożeń wynikających z narażenia życia;
 • oraz wykonywania prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej (psychomotorycznej) – przynależność stanowiska pracy do tej grupy określa zawsze lekarz medycyny pracy po analizie warunków pracy.

Lekarz jest obligowany rozporządzeniem do uwzględniania wytycznych merytorycznych instytutów naukowo-badawczych, w szczególności Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi.

Zgodnie z wytycznymi IMP z dnia 19.11.2018 r. konsultację psychologiczną przeprowadza się oprócz powyższych przesłanek zawartych w rozporządzeniu w przypadku występowania następujących czynników szkodliwych lub uciążliwych:

 • etery (metylowy, etylowy, izopropylowy), eter metylowy i etylowy glikolu etylenowego;
 • chloroform (trichlorometan);
 • dichloroetan, trichloroetan;
 • praca pod presją czasu, nierównomierne obciążenie pracą;
 • obsługa narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych poruszających się poza drogami publicznymi (np. wózki widłowe, koparko-ładowarki i inne);
 • prace związane z kierowaniem pojazdami, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców;
 • praca związana z posługiwaniem się bronią;
 • inne prace ze zwiększonym ryzykiem wypadku nieujęte w rozporządzeniu.

Badaniem funkcji wzrokowych zajmuje się zasadniczo lekarz okulista, chyba że lekarz profilaktyk zdecyduje się zlecić badanie funkcji wzrokowych psychologowi.

Ocenę widzenia przestrzennego zleca się w przypadku narażenia na następujące czynniki:

 • alkohol metylowy;
 • cyjanowodór i cyjanki (cyjanek potasu, sodu, wapnia);
 • etery (metylowy, etylowy, izopropylowy) eter metylowy i etylowy glikolu etylowego;
 • hydrochinon, benzochinon, p-benzochinon;
 • trietyloamina (TEA);
 • praca związana z obsługą narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów poruszających się poza drogami publicznymi;
 • praca związana z kierowaniem pojazdami, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców;
 • prace związane z posługiwaniem się bronią palną;
 • inne prace związane z ze zwiększonym ryzykiem wypadku nieujęte w rozporządzeniu.

Jednocześnie prawidłowe widzenie przestrzenne jest wymagane przy pracach:

 • z obsługą maszyn w ruchu, narzędzi i aparatów precyzyjnych;
 • na stanowisku operatora przy unoszeniu na wysokość powyżej 1,6 metra (np. wózki wysokiego składowania, podesty ruchome, suwnice, dźwigi, żurawie i inne);
 • wymagających pełnej sprawności psychoruchowej;

oraz nie jest wymagane przy pracach:

 • na stanowisku operatora przy unoszeniu do 1,6 metra (np. wózki niskiego składowania, ciężki sprzęt drogowy i budowlany);
 • na wysokości do 3 metrów;
 • na wysokości powyżej 3 metrów.

Ocenę wrażliwości na olśnienie i widzenia zmierzchowego zleca się w przypadku narażenia na następujące czynniki:

 • praca związana z kierowaniem pojazdami, szkoleniem i egzaminowaniem kierowców;
 • praca związana z posługiwaniem się bronią palną;
 • praca na stanowiskach związanych z używaniem pojazdu silnikowego jako narzędzia pracy poza transportem drogowym – jeśli występuje konieczność kierowania po zmroku;
 • prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej – jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy.